מדיניות פרטיות

חברת happier  מכבדת את מדיניות הפרטיות והמשתמשים באתר האינטרנט אותו היא מפעילה ומנהלתwww.happier-re.co.il או כל אתר אחר שהוקם/יוקם ע״י happier, לבדה או בשיתוף עם אחרים שאין לו תקנון ספציפי (להלן: ״האתר״) החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר. מטרתה של מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי happier ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת happier במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד

 1.   כללי

בעת השימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע, כאשר חלק ממנו מזהה אותך באופן אישי.  מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת רישום לשירותים באתר, השארת פרטים באתר וכיוב׳. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי אשר יכול לכלול גם פרטים נוספים, כדוגמת פרסומות ועמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר ועוד.

 1.   מאגר המידע

במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע יאסף ויכלל במאגר המידע שמנהלת happier ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע") ולשימוש במידע על ידי happier, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.

 1.   שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

3.1    happier עשויה לאסוף מידע על השירותים באתר בהן אתה משתמש ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם 3.2    אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך:

 • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים.
 • שליחת דואר אלקטרוני אליך כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים וכן מידע שיווקי ופרסומים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
 •  יצירת קשר איתך במקרה הצורך
 •  ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית
 • משלוח הצעות שיווקיות מטעם happier  ו/או מי מטעמה.
 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר שהוקם ואתרים נוספים שיוקמו בעתיד על ידי happier. 
 • כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.
 1. קבצי Cookies

קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, אימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים. אתה יכול לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא יישמרו באתר.

 1.   דיוור ישיר

5.1   happier רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, לרבות מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר"). 5.2    מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. 5.3    על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הינך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לhappier, שהמידע המתייחס אליך, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע. במקרה כאמור, happier תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר. happier אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך לצדדים שלישיים, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך

 1.   הזכות לעיין במידע

הנתונים שיאספו על ידי happier יישמרו במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה למחוק את המידע השגוי או לתקנו. פניה כזו יש להפנות לhappier בדוא"ל office@happier-re.co.il

 1.     מסירת מידע לצד שלישי

happier אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים: 7.1    קיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים לאחר שקיבלנו את הסכמתך לכך. 7.2    אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לhappier ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך. 7.3    לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך. 7.4      מטעמים משפטיים

 • אם יתקבל בידי happier  צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
 • אם הדבר יידרש, לדעת happier, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין happier.
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי happier או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה happier  רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת
 •  בכל מקרה שhappier תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו.
 •  בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ"י דין למסור את הפרטים.

7.5    happier תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו וכן תתקבל הסכמתך המפורשת להבערת המידע לאמור

 1.   אבטחת מידע

happier מיישמת נהלים ומפעילה מערכות אבטחת מידע על מנת להגן על המשתמשים שלנו בפני גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. יחד עם זאת, אין באפשרות happier לספק בטחון מוחלט מפני חדירות למחשביה על ידי גורמים בלתי מורשים וכן אינה מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה

 1.   שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה רשמית באתר.

 1.   יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות ל: office@happier-re.co.il

 

בעל נכס? חשבת לקחת חברה לניהול נכסים לנכס שלך?

השאר עכשיו שם וטלפון בטופס ונחזור אליך ב24 שעות הקרובות כדי להראות לך איך תוכל להרוויח יותר כל חודש מהנכס שבבעלותך..

תפריט

מדיניות ופרטיות

האתר נבנה ועוצב ע"י BlueFox

מי אנחנו

חברת "Happier Real Estate" הוקמה כדי לעזור לך לממש את מלוא הפוטנציאל הכלכלי מהנכס שלך

השירות שלנו מבוסס הצלחה, נשמח לעזור לך להגדיל את התשואה החודשית המנכס שלך, לכל שאלה אל תהסס ליצור איתנו קשר.

משפט מושך

שורה מושכת